Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa (w tym spółek prawa handlowego). Świadczymy pomoc zarówno w formie doraźnej (udzielając bieżących porad prawnych) jak również przez współpracę w ramach stałej obsługi prawnej.

Pomagamy w zakładaniu spółek prawa handlowego, sporządzamy umowy i statuty.

Zakres działań to również usługi na rzecz podmiotów i organizacji społecznych nie skupiających się w istocie na prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagamy organizacjom pozarządowym (NGO), organizacjom pożytku publicznego, non-profit, fundacjom, stowarzyszeniom etc., których obszar działań nie jest nakierowany w głównej mierze na osiągnięcie zysku.

Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem w przedmiocie sporządzania umów w obrocie gospodarczym, ich analizie i dalszej negocjacji  – w tym ogólnych warunków umów oraz  tych  zawieranych z udziałem konsumentów.

 

Przykładowe działania w ramach obsługi prawnej działalności gospodarczej:

  • Rejestracja działalności gospodarczej oraz dalsza pełna obsługa prawna firmy;
  • Przygotowywanie umów, uchwał i statutów dla spółek prawa handlowego
  • Windykacja należności; dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego
  • Negocjacje, działanie w celu polubownego rozwiązania sporu.
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
  • Reprezentacja podmiotów gospodarczych przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej
  • Sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie i analiza umów gospodarczych