Kancelaria udziela kompleksowej obsługi w dziedzinie szeroko pojętego prawa karnego.

Zakres usług to działania zarówno jako obrońca dla podejrzanego, oskarżonego, skazanego, jak również występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego.

Zapewniamy obronę we wszystkich stadiach postępowania karnego – zarówno w toku procesu sądowego jak również na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub organy dochodzeniowo-śledcze (Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego). Kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu kasacji do Sądu Najwyższego. Prowadzi również czynności w toku postępowania wykonawczego.

 

Zakres działań obrończych obejmuje postępowania w sprawach o przestępstwa (w tym odpowiedzialność z ustaw pozakodeksowych – m.in. prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), przestępstwa skarbowe a także wykroczenia.

 

Kancelaria świadczy również  pomoc w postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Wybrane, przykładowe działania w ramach postępowania przygotowawczego:

 • Formułowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
 • Sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • Udział w czynnościach postępowania przygotowawczego, tam gdzie obecność obrońcy jest dopuszczalna
 • Składanie wniosków dowodowych, formułowanie zażaleń na zastosowane środki zapobiegawcze – w tym na zastosowanie tymczasowego aresztowania
 • Udział w końcowym zaznajomieniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym wraz z ewentualnym wnioskiem o uzupełnienie dochodzenia/śledztwa
 • Zażalenie na umorzenie, odmowę wszczęcia dochodzenia/śledztwa

Wybrane, przykładowe działania w ramach postępowania sądowego (w  tym wykonawczego):

 • Odpowiedź  na akt oskarżenia
 • Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • Skierowanie sprawy do mediacji i uczestnictwo jeżeli jest to wskazane
 • Formułowanie apelacji i jej obrona w toku postępowania odwoławczego
 • Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem
 • Kasacja do Sądu Najwyższego
 • Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • Wniosek o orzeczenie kary łącznej
 • Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • Odroczenie lub przerwa w wykonaniu orzeczonej kary
 • Zatarcie skazania
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego