Zakres działań Kancelarii obejmuje znakomitą większość spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego. Materia ta skupia się w szczególności na stosunkach panujących między małżonkami, rodzicami a dziećmi oraz krewnymi. W ramach powyższych relacji najczęściej występujące zagadnienia to te związane z alimentami, ustrojem majątkowym, kuratelą, opieką oraz władzą rodzicielską i kontaktami z małoletnimi.

Do wiodących zagadnień z tej dziedziny zaliczyć można:

  • Ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa,
  • Władza rodzicielska, uregulowanie kontaktów z małoletnim,
  • Renta alimentacyjna:  sądowe dochodzenie alimentów, zmiana wysokości zasądzonego obowiązku alimentacyjnego, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa.
  • Podział majątku wspólnego.
  • Ubezwłasnowolnienie (całkowite, częściowe), ustanawianie kuratora, opiekuna prawnego.
  • Przysposobienie (adopcja)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje również sprawy związane z rozwodem i separacją o czym szerzej w zakładce “prawo cywilne”