Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny nakładany na sprawcę, który dopuścił się czynu polegającego na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu. Jest to podstawowa i dość oczywista reperkusja, stosowana zarówno w postępowaniu karnym jak i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

    Prawomocny wyrok nakładający omawiany zakaz jest co do zasady ostateczny i nieuchronny. Warto jednakże wiedzieć, że sposób jego wykonywania może ulec zmianie na dalszym etapie – już po zakończeniu postępowania zasadniczego.

    Sposobem na zmniejszenie dolegliwości nałożonego środka karnego jest zwrócenie się do odpowiedniego sądu z wnioskiem o orzeczenie możliwości prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Idąc za definicją ustawową, jest to cyt.: „urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3” Narzędzie to wymusza na kierowcy poddanie się badaniu trzeźwości nie pozwalając na uruchomienie silnika nawet przy śladowej ilości alkoholu. Co warto wiedzieć, montaż tej instalacji dopuszczalny jest jedynie przez jej producenta lub upoważnionego przedstawiciela i podlega okresowej kalibracji – nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

    Warunkiem koniecznym dla skutecznego ubiegania się o wydanie omawianego postanowienia jest upływ co najmniej połowy wymiaru orzeczonego zakazu. W przypadku zakazu dożywotniego jest to upływ co najmniej 10 lat.

Ponadto, w toku postępowania sąd musi dojść do przekonania, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie będzie zagrażać bezpieczeństwu w komunikacji. Na szczególną uwagę zasługiwać będą takie czynniki jak postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego.

W przypadku przychylenia się do złożonego wniosku, sąd modyfikuje pierwotnie brzmiący zakaz, wprowadzając środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

    Warto jednocześnie pamiętać, że w okresie trwania przedmiotowego zakazu, nie powinno dojść do naruszania porządku prawnego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Jeżeli bowiem osoba skazana dopuści się jego naruszenia w stopniu rażącym – w szczególności przez popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może zdecydować o uchyleniu orzeczonego dobrodziejstwa i powrotu do środka pierwotnie nałożonego, wynikającego z treści wyroku skazującego. Od tego rozstrzygnięcia przysługuje stronom zażalenie.