Dnia 16 lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Zdrowia nowelizujący ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jak wynika z jego uzasadnienia, potrzeba zmian podyktowana jest cyt. :  “pilną potrzebą wdrożenia kolejnych działań ograniczających zjawisko wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, w tym wynikających z przyjęcia na poziomie Unii Europejskiej nowych rozwiązań prawnych umożliwiających objęcie nowych substancji psychoaktywnych procedurą oceny zagrożeń na poziomie Unii Europejskiej i procedurą poddania danej substancji środkom kontroli i sankcjom karnym takim samym, jak przewidziane w prawie krajowym wobec substancji psychotropowych (narkotyków).”

Definicja dopalaczy

    Podstawowe założenia projektu ustawy to m.in. doprecyzowanie pojęcia dopalaczy. Dzięki temu ma dojść do ich zrównania z innymi środkami odurzającymi lub substancjami psychoaktywnymi, określonymi i penalizowanymi na mocy omawianej ustawy. W tym celu rozszerzeniu ulegnie definicja nowej substancji psychoaktywnej i środka zastępczego. Pozwoli to objąć przedmiotowe dopalacze ustawowymi sankcjami karnymi.

Odpowiedzialność karna

    W konsekwencji proponowanych zmian, odpowiedzialność karna przedstawiać się będzie analogicznie jak za czyny dotyczące ustawowo określonych narkotyków.

Co ważne, karane będzie nie tylko wytwarzanie, przywóz, wprowadzenie do obrotu czy udzielenie dopalaczy. Zabronione stanie się również samo ich posiadanie.

Typ podstawowy tego występku zagrożony będzie karą grzywny, natomiast posiadanie w ilościach znacznych (typ kwalifikowany) może skończyć się pozbawieniem wolności do lat 3.

Dalsze zmiany

    W toku zmian, ulepszona ma zostać również procedura aktualizowania listy substancji zakazanych. Dotychczas, dopisanie każdego nowego środka musiało zostać poprzedzone nowelizacją treści ustawy. Po przyjęciu projektu Ministerstwa, będzie to możliwe na mocy załącznika do rozporządzenia. Pozwoli to uniknąć każdorazowego przechodzenia czasochłonnej procedury legislacyjnej. Usprawni to znacznie reakcję organów Państwa na wciąż dynamiczny rozwój rynku substancji zakazanych.

W wyniku proponowanych zmian, organy dochodzeniowo-śledcze zostaną wyposażone w nowe narzędzia procesowe.  Dzięki nim walka z dopalaczami ma stać się skuteczniejsza. Zdaniem ustawodawcy dojdzie do usprawnienia przebiegu postępowań karnych, które w oparciu o dotychczasowe przepisy nie charakteryzowały się wystarczającą skuteczną i konsekwencją w działaniach. Pewne czyny nie były w ogóle penalizowane a z innymi można było przeciwdziałać jedynie w powołaniu na ogólne zapisy kodeksu karnego o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu.

Zmiany mają wejść w życie pod koniec bieżącego roku.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu.